poniedziałek, 26 lutego, 2024

Automobiliści wybiorą nowe władze

W obchodzącym w tym roku 87 urodziny, Automobilklubie Morskim, już za dwa tygodnie odbędzie się kolejne walne zebranie i wybór nowych władz klubu.

Ostatnia kadencja była dla klubu okresem dużego przyspieszenia. W organizacji pojawiło się wiele nowych osób, dzięki którym wydatnie zwiększyła się liczba imprez. Rozpoczęto także remontu pomieszczeń wewnątrz obiektu. Ostatnie miesiące pracy zarządu to przede wszystkim porządkowanie spraw formalnych i ocena kondycji finansowej organizacji która jest poprawna, ale wymaga pracy nad zwiększeniem liczby członków – zwłaszcza młodych. Poniżej, na prośbę zarządu AKM, zamieszczamy ogłoszenie o Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się 04.03.2023 roku. Start o godzinie 10.45 w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

Na podstawie § 25 w zw. § 28 pkt. 4 Statutu Zarząd Automobilklubu Morskiego postanawia zwołać Walne Zebranie Członków na dzień 04 marca 2023 r. na godz. 10:45 w pierwszym terminie i o 11:15 w drugim terminie Walnego Zebrania Członków Klubu.

Zebranie odbędzie się w sali audytoryjnej Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, przy ul. Zawiszy Czarnego 1B, 81-374 Gdynia.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie zebrania.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.

3.Zatwierdzenie porządku obrad.

4.Zatwierdzenie regulaminu Zebrania i regulaminów Komisji.

5.Wybór Komisji:

a) Wyborczej

b) Mandatowej.

c) Uchwał i Wniosków.

6.Sprawozdania z działalności Zarządu w latach 2019-2023.

7.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej W latach 2019-2023.

8.Sprawozdanie Komisji Mandatowej.

9.Dyskusja.

10.Uchwalenie regulaminu wyborów do władz Automobilklubu Morskiego i delegatów na

Okręgowy Zjazd Delegatów PZM w Gdańsku.

11.Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Automobilklubu Morskiego.

12.Sprawozdanie Komisji Wyborczej i zgłaszanie dodatkowych kandydatów do władz Klubu i na delegatów na Okręgowy Zjazd delegatów PZM w Gdańsku.

13.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

14.Wybory Do władz Klubu i Delegatów na Zjazd Okręgowy PZM.

15.Dalszy ciąg dyskusji.

16.Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków i przyjęcie uchwały.

17.Przerwa.

18. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.

19. Zamknięcie Obrad.

Zobacz również: