sobota, 30 września, 2023

Gmina Kolbudy wprowadza nowe świadczenie

foto/ug kolbudy

Od dnia 1 stycznia 2022 r. wchodzi w życie „Kolbudzkie świadczenie w zakresie zmniejszenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi” dla rodzin dwuosobowych oraz gospodarstw jednoosobowych zamieszkałych na terenie gminy Kolbudy”.

Mieszkańcy jedno i dwuosobowych gospodarstw domowych, dla których opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią zbyt duże obciążenie, mogą nadal korzystać z finansowego wsparcia gminy. Możliwość taką daje przyjęte Uchwałą Rady Gminy Kolbudy Nr XXXVII/311/21 „Kolbudzkie świadczenie w zakresie zmniejszenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

Osobami uprawnionymi do uzyskania Świadczenia są osoby fizyczne, spełniające łącznie następujące kryteria:

  1. są właścicielami nieruchomości położonych na terenie Gminy Kolbudy,
  2. prowadzą jedno lub dwuosobowe gospodarstwo domowe, w którym zużycie wody nie przekracza 8 metrów sześciennych miesięcznie,
  3. złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub otrzymali decyzję określającą wysokości tej opłaty
  4. uiszczają w terminie opłaty za gospodarowanie odpadami, nie posiadają zaległości z tego tytułu, zbierają odpady w sposób selektywny,
  5. nie otrzymują dodatku mieszkaniowego,
  6. nie otrzymują świadczenia pieniężnego z „Gminnego programu osłonowego dla mieszkańców Gminy Kolbudy w zakresie zmniejszenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny”.

Wysokość wsparcia dla właścicieli nieruchomości spełniających powyższe kryterium uzależniona jest od zużycia wody w gospodarstwie domowym. 

Pomoc finansowa w ramach Kolbudzkiego Świadczenia udzielana jest na wniosek, do którego dołączyć należy dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów przyznania wsparcia m.in.  kopię trzech ostatnich faktur dokumentujących zużycie wody w gospodarstwie domowym.

Świadczenie przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Wnioski o przyznanie świadczenia można składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbudach od 03.01.2022 r.

Szczegółowe informacje na temat tej formy wsparcia uzyskać można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbudach pod numerem telefonu 58 682 72 89.

Osoby mające przyznany zasiłek celowy na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny w ramach „Gminnego programu osłonowego dla mieszkańców Gminy Kolbudy w zakresie zmniejszenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny” nadal są uprawnione do otrzymywania ww. zasiłku do końca terminu wskazanego w decyzji administracyjnej.

Zobacz również: