niedziela, 25 lutego, 2024

Kolbudy: Gmina informuje jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy

foto/mat.prasowy

Dodatek osłonowy to specjalne świadczenie, skierowane do jedno – i wieloosobowych gospodarstw domowych o dochodach nieprzekraczających odpowiednio 2100 zł oraz 1500 zł. Dodatek ma łagodzić negatywne skutki rosnących cen energii elektrycznej, gazu i żywności dla budżetów domowych.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 4 stycznia 2022 r. Wsparcie będzie wypłacane w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal mogą ubiegać się o dodatek. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata całego dodatku osłonowego zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski o dodatek osłonowy składa się we właściwej dla miejsca zamieszkania gminie lub elektronicznie. Formularz wniosku, który należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbudach dostępny jest pod tekstem.

W przypadku złożenia wniosku elektronicznie, wniosek ten opatruje się:

  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
  • uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Przyznanie dodatku nie wymaga decyzji, a informacja w tej sprawie zostanie przesłana na adres e-mail lub będzie ją można odebrać w siedzibie urzędu.

Ile wynosi dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:
1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Natomiast w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków dodatek wynosi:

1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Aby dostać wyższy dodatek osłonowy, niezbędny jest wpis do CEEB, czyli Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i jest wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 31 marca 2022 r. oraz do dnia 2 grudnia 2022 r. W przypadku gdy osoba złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu.

Wzory dokumentów do pobrania znajdują się TU

Zobacz również: