czwartek, 18 kwietnia, 2024

Powstała Strategia Rozwoju Gminy Kolbudy na lata 2021 – 2030. Co zakłada?

foto.www.kolbudy.pl

Rada Gminy Kolbudy przyjęła Strategię Rozwoju Gminy Kolbudy na lata 2021-2030. To ważny dokument, który określa ogólne ramy planowania lokalnego, zawiera sugestie oraz kreśli cele zrównoważonego rozwoju. Jest źródłem informacji dla mieszkańców, inwestorów i podmiotów gospodarczych.  W strategii zapisane są zasady i sposoby zarządzania rozwojem gminy w dłuższym horyzoncie czasowym. 

Bezpośrednie położenie w sąsiedztwie Trójmiasta i dostępność do głównych szlaków komunikacyjnych, atrakcyjność osiedleńcza i dostęp do rynku mieszkaniowego oraz walory krajobrazowe – to najmocniejsze strony Gminy Kolbudy według analizy przeprowadzonej na potrzeby Strategii Rozwoju Gminy Kolbudy 2030. Wśród problemów, które w największym stopniu ograniczają możliwości rozwojowe naszego samorządu wymienia się natomiast brak wystarczająco rozwiniętej komunikacji publicznej z Trójmiastem i gminami ościennymi, niewystarczającą przepustowość drogi wojewódzkiej 221 oraz szybki napływ nowych mieszkańców, którego negatywną konsekwencją jest zwiększone natężenie ruchu czy nieadekwatna do potrzeb liczba miejsc w szkołach i przedszkolach.

W dokumencie wśród celów strategicznych w sferze społecznej zapisano m.in. utrzymanie atrakcyjności osiedleńczej Gminy Kolbudy i zapewnienie optymalnych warunków do życia mieszkańców, w tym rozwój placówek oświatowych adekwatny do przyrostu liczby mieszkańców. Samorząd powinien również dążyć do wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego i tożsamości lokalnej w Gminie Kolbudy.

W zakresie rozwoju gospodarczego powinniśmy w dalszym ciągu wykorzystywać bliskość Trójmiasta. Możemy to robić poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych wzdłuż planowanych szlaków drogowych o znaczeniu ponadlokalnym. W strategii wskazano również potrzebę stworzenia programu i infrastruktury wsparcia rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz wsparcie rozwoju infrastruktury turystycznej.

Podstawę rozwoju gminy stanowić będzie rozwój infrastruktury drogowej, rowerowej i zbiorowego transportu publicznego.

Celem Gminy Kolbudy będzie również poprawa stanu środowiska naturalnego m.in. poprzez częstsze korzystanie z prośrodowiskowych źródeł energii.  

Przy opracowywaniu strategii pod uwagę wzięto opinie wyrażane przez mieszkańców w ankiecie, która była opublikowana na stronie Urzędu Gminy Kolbudy. Stosowne formularze służące określeniu potrzeb społeczności lokalnej wypełniali również uczestnicy ubiegłorocznych zebrań sołeckich. W sumie eksperci opracowujący projekt otrzymali 472 ankiety. Na podstawie zebranych informacji sporządzono diagnozę gminy. Na konsultacjach sektorowych opracowano natomiast analizę SWOT, główne cele strategiczne, operacyjne, kierunki rozwojowe gminy, wizję i misję. Projekt dokumentu został rozesłany do Radnych i Sołtysów.

Zobacz również: