środa, 27 września, 2023

Stypendia Wójta Gminy Kolbudy otrzymało 80 uczniów

Stypendia Wójta Gminy Kolbudy za wyniki i osiągnięcia w nauce za rok szkolny 2020/2021 otrzymywać będzie 80 uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Kolbudy. Do Urzędu Gminy Kolbudy wpłynęło 110 wniosków, z czego 30 nie spełniło wymogów formalnych.


Zgodnie z ustalonymi progami punktowymi przyznano łącznie 80 stypendiów, w tym:

  • 1 stypendium w wysokości 200 zł miesięcznie i 3 stypendia wypłacane jednorazowo w kwocie 2 000 zł
  • 10 stypendiów w wysokości 150 zł miesięcznie i 8 stypendiów wypłacanych jednorazowo w wysokości 1 500 zł
  • 41 stypendiów w wysokości 100 zł miesięcznie i 17 stypendiów wypłacanych jednorazowo w kwocie 1000 zł


– Serdecznie gratuluję wszystkim uczniom, którzy znaleźli się w gronie stypendystów. Młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom aktywnie wspierającym swoich wychowanków w rozwijaniu zainteresowań i zdobywaniu wiedzy, życzę, aby rozpoczynający się niebawem rok szkolny obfitował w sukcesy na polu edukacyjnym i dostarczał dużo radości i satysfakcji – powiedział wójt gminy Andrzej Chruścicki.

Przypomnijmy, że stypendia Wójta Gminy Kolbudy przyznawane są uczniom (począwszy od klasy IV), absolwentom publicznych i  niepublicznych szkół podstawowych oraz szkół średnich, pobierających naukę na terenie Gminy Kolbudy.

Prawo do ubiegania się o przyznanie stypendium za wyniki i osiągnięcia w nauce przysługuje uczniom i absolwentom, którzy zdobyli wysokie wyniki i osiągnięcia w nauce potwierdzane średnią ocen klasyfikacji rocznej lub końcowej – na poziomie co najmniej 5,20 w przypadku uczniów szkół podstawowych i średnią ocen w klasyfikacji  rocznej  lub końcowej na poziomie co najmniej 5,00 w przypadku uczniów szkół średnich – oraz dodatkowo spełniają co najmniej jedno z kryteriów określone w regulaminie przyznawania stypendiów który stanowi załącznik do Uchwały Rady Gminy Kolbudy Nr XXX/250/21 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia stypendiów Wójta Gminy Kolbudy za wyniki i osiągnięcia w nauce dla uzdolnionych uczniów.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kolbudy Nr XXX/250/21 z dnia 2 marca 2021 r ., rozszerzono katalog konkursów wymienionych w § 3 pkt. 2 o imprezy artystyczne, sportowe i turystyczne, inne które wpisane są do Wojewódzkiego Kalendarza Imprez oraz o konkursy wpisane do Wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Pomorskiego Kuratora Oświaty. Do tej pory ocenie podlegały tylko konkursy wiedzy wpisane do Wojewódzkiego Kalendarza Imprez Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Wniosek o przyznanie stypendium może składać wychowawca, dyrektor szkoły lub rodzic/opiekun prawny.

Zobacz również: