sobota, 30 września, 2023

Powiat gdański zagrożony ptasią grypą

foto/pixabay

Powiat gdański uznany został za obszar zagrożony wystąpieniem ptasiej grypy. W wydanym 12 marca br. rozporządzeniu Wojewody Pomorskiego zawarto również szereg wytycznych adresowanych przede wszystkim do hodowców drobiu prowadzących działalność na obszarze wskazanym w rozporządzeniu. Zgodnie z zaleceniami służb weterynaryjnych mieszkańcy zagrożonych terenów powinni zrezygnować z dokarmiania ptaków, które sprzyja gromadzeniu się ptactwa w większe skupiska i zwiększa ryzyko emisji wirusa. 

Zalecenia zawarte w rozporządzeniu Wojewody Pomorskiego

 • zakazuje się gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach i imprezach kulturalnych;
 • zakazuje się utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu,
 • nakazuje się poić i karmić drób w zamkniętym pomieszczeniu, które uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa;
 • zakazuje się korzystania ze zbiorników wodnych znajdujących się na wolnym powietrzu w celach związanych z hodowlą drobiu;
 • zakazuje się pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych, do których może mieć dostęp dzikie ptactwo;
 • zakazuje się wypuszczania drobiu w celu odnowy populacji ptaków łownych;
 • zakazuje się utrzymywania kaczek i gęsi z innymi gatunkami drobiu;
 • nakazuje się zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich ptaków;
 • nakazuje się stosować w gospodarstwie obuwie i odzież ochronną przeznaczoną do pracy wyłącznie w gospodarstwie;
 • nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wejściami do budynków, w których utrzymywany jest drób;
 • nakazuje się powiadomić właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii o każdym przypadku choroby drobiu;
 • nakazuje się sporządzić spis wszystkich miejsc utrzymywania drobiu;
 • nakazuje prowadzić przez osoby utrzymujące drób dzienną ewidencję dotyczącą spadku spożycia paszy i wody, produkcji jaj (nieśności) oraz upadków zwierząt.

Czym jest ptasia grypa

Jak informuje Główny Inspektorat Weterynarii grypa ptaków to niezwykle zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa drobiu.

Zakażone ptaki wydalają wirus w dużych ilościach przede wszystkim z:

 • kałem
 • wydzieliną z oczu
 • wydzieliną z dróg oddechowych
 • wydychanym powietrzem.

Na zakażenie wirusami grypy ptaków podatne są prawie wszystkie gatunki ptaków zarówno domowych (drób), jak i dzikich wolno żyjących. 

Wirus grypy ptaków może zachowywać aktywność w środowisku kurnika przez 5 tygodni, zatem istotne jest przy podejrzeniu lub stwierdzeniu choroby, zabezpieczenie pomieszczeń, sprzętu, nawozu oraz dokładne ich oczyszczenie i odkażenie. Wirusy grypy są wrażliwe na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne oraz detergenty. Niszczy go również obróbka termiczna (smażenie, gotowanie).

Drogi zakażenia

Zakażenie następuje głównie drogą oddechową i pokarmową. Najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni kontakt z wędrującymi ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym. Rozprzestrzenienie wirusa może następować również poprzez zanieczyszczoną paszę, wodę, nawóz, ściółkę, sprzęt i środki transportu. Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa grypy ptaków odgrywa człowiek, który poprzez zanieczyszczone ubranie, obuwie, sprzęt i produkty może przyczynić się do rozprzestrzeniania choroby.

Czy wirus jest groźny dla ludzi?

Jak dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem HPAI/H5N8 u człowieka i w chwili obecnej nie ma podstaw do wprowadzania ponadstandardowych środków prewencyjnych w odniesieniu do ludzi.

Biorąc jednak pod uwagę ewolucyjne pochodzenie wirusów wskazana jest pewna ostrożność, szczególnie u osób zawodowo mających kontakt z drobiem i ptakami dzikimi. Zaleca się stosowanie rutynowych zasad higieny, takich jak mycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz unikanie bezpośredniego kontaktu z drobiem chorym, padłym ptactwem dzikim oraz przedmiotami, na których znajdują się ślady ptasich odchodów.

Zobacz również: