piątek, 29 września, 2023

Pruszczański SANEPID szuka ludzi do pracy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszczu Gdańskim poszukuje kandydata na stanowisko:

młodszy asystent Sekcji Higieny Komunalnej

Wymiar etatu: 1 etat

Rodzaj umowy o pracę: początkowo umowa o pracę na okres próbny, następnie terminowa oraz bezterminowa.

Miejsce wykonywania pracy: Pruszcz Gdański

 • Wynagrodzenie będzie określone w sposób i na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz. U. z 2020 poz.4 ze zm.) oraz wewnętrznych aktach normatywnych i składać się będzie z następujących składników:
  Wynagrodzenie zasadnicze wg grupy XV, dodatek kontrolny 10 %, dodatek za wysługę lat, premia na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie premiowania pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszczu Gdańskim.

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 1. Współudział w typowaniu miejsc pobierania próbek, tworzeniu  harmonogramu pobierania próbek, pobieraniu i dystrybucji próbek wody do spożycia oraz wody z kąpielisk i basenów,
 2. Sporządzanie ocen stanu sanitarnego powiatu, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, kąpielisk, opracowań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia,
 3. Wydawanie ocen i komunikatów dotyczących stanu sanitarno-higienicznego powiatu gdańskiego,
 4. Prowadzenie i aktualizowanie w sezonie letnim serwisu kąpieliskowego dla nadzorowanego kąpieliska,
 5. Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne odnośnie wody do spożycia, kąpielisk i basenów oraz utrzymania należytego stanu higienicznego obiektów użyteczności publicznej,
 6. Prowadzenie postępowania administracyjnego w I instancji w zakresie zagadnień dotyczących higieny komunalnej (postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody oraz stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów)
 7. Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości
 8. Działania związane z obecną sytuacją pandemiczną

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe kierunek preferowany: biologia, chemia, biotechnologia, zdrowie publiczne lub medyczne mające zastosowanie w realizacji zadań w Sekcji Higieny Komunalnej

Wymagania dodatkowe:

 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym Excel
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność,
 • sumienność i dokładność w wykonywaniu obowiązków.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań formalnych:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Dokumenty należy przesłać do dnia 30 kwietnia 2022 r. na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Pruszczu Gdańskim, ul. Grunwaldzka 25, 83-000 Pruszcz Gdański, z dopiskiem „higiena komunalna” na kopercie lub drogą mailową na adres: psse.pruszczgdanski@pis.gov.pl bądź osobiście.

Wymagane dokumenty aplikacyjne muszą zawierać podpisaną klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich danych osobowych (w tym tych nie wymienionych w art. 22(1) kodeksu pracy, a w szczególności mojego wizerunku) zawartym w niniejszym dokumentach do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Pruszczu Gdańskim zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1781).

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Pruszczu Gdańskim skontaktuje się z wybranymi kandydatami spełniającymi wymogi kwalifikacyjne oraz oczekiwania. Pozostałe oferty zostaną zniszczone.

Kandydaci spełniający wymogi formalne oraz wstępnie zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania rekrutacyjnego.

Zobacz również: