sobota, 30 września, 2023

Remont drogi w Godziszewie trwa w najlepsze

foto/www.skarszewy.pl

W Godziszewie trwają rozpoczęte pod koniec ub.r. prace w ramach I etapu rozbudowy dróg wojewódzkich nr 222 i nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady A1 Stanisławie. Długość rozbudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 222 to ok. 0,4 km w miejscowości Godziszewo, długość rozbudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 224 to ok. 1,3 km. Zakres rozbudowy to poszerzenie jezdni do 7m, przebudowa poboczy, rozbudowa i przebudowa skrzyżowań, przebudowa oraz budowa urządzeń i elementów związanych z bezpieczeństwem ruchu (zatoki autobusowe, wyspy kanalizujące ruch, przejścia dla pieszych, azyle, chodniki oraz ciągi rowerowe i pieszo-rowerowe), przebudowa przepustów pod zjazdami, przebudowa mostu nad rz. Styną w ciągu drogi wojewódzkiej nr 222, budowa i przebudowa systemu odwadniającego (kanalizacja deszczowa, rowy drogowe, w tym retencyjno-infiltracyjne, urządzenia podczyszczające, ścieki itp.), budowa oraz przebudowa oświetlenia drogowego, budowa i przebudowa zjazdów, przebudowa uzbrojenia podziemnego i naziemnego, rozbiórka budynków i innych obiektów kolidujących z inwestycją, wycinka drzew i krzewów oraz zagospodarowanie zieleni (nasadzenia). Wartość umowy na roboty budowlane to ponad 12,6 mln zł. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku informuje, iż planowane zakończenie robót to maj 2022 r.

info/foto/fb/skarszewy

Zobacz również: