środa, 19 czerwca, 2024

Babcie i dziadkowie z Pomorza

foto/K.Białke

Spieszmy z życzeniami. Dziś święto babci, a jutro dziadka. Z tej okazji Urząd Statystyczny w Gdańsku przygotował dane dotyczące sytuacji seniorów w województwie pomorskim za 2020 r. Wynika z nich, że nasze społeczeństwo się starzeje. Pomimo to wielu seniorów nadal jest aktywnych zawodowo i społecznie.

Opracowano na podstawie danych Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych.

Dziadków więcej niż wnuków

Życzenia dziadkom składamy 21 i 22 stycznia. Jako pierwsze swoje święto obchodzą babcie, dzień później dziadkowie. Dane dotyczące naszego regionu wyraźnie wskazują, że pomorskie społeczeństwo się starzeje. Potwierdzeniem tej tezy są liczby, które mówią, że dziadków jest więcej niż wnuków. Według indeksu starości na 100 osób do 14. r. ż. przypada 103 seniorów, w miastach to 132, a na wsiach 65 osób powyżej 65. r. ż. Ponadto, według wskaźnika wsparcia międzypokoleniowego na 100 osób w wieku 50-64 lat przypada 10 seniorów powyżej 85 lat, w miastach to 13, a na wsi 7 osób starszych.

Dominują seniorki

Osób powyżej 60. r. ż. jest dokładnie 563,3 tys., co stanowi 24 proc. mieszkańców województwa pomorskiego. Większość, bo ponad 322,3 tys. stanowią Pomorzanki (13,7 proc. ogólnej liczby ludności). Natomiast panów jest 241,3 tys. (10,3 proc.). Według prognoz seniorzy przeżyją około 20 lat na emeryturze, dłużej mieszkańcy miast (ponad 23 lata) niż wsi (ponad 18 lat). Bez względu na miejsce zamieszkania panie będą żyły o ponad pięć lata dłużej niż panowie.

Seniorzy nowożeńcy

Wśród osób powyżej 60 lat wstępujących ponownie w związek małżeński dominują rozwodnicy. Jest ich zdecydowanie więcej niż wdów i wdowców czy osób samotnych. Wśród seniorów rozwiedzeni panowie stanowią 6,4 proc. ogólnej liczby rozwiedzionych. Pań rozwiedzionych jest natomiast 4,2 proc. Co ciekawe, najwyższy współczynnik feminizacji (liczba pań na 100 panów w danej grupie wiekowej) jest w grupie powyżej 85 lat.

Wciąż aktywni zawodowo

Babcie i dziadkowie przeważnie pobierają emerytury lub renty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Przeciętna miesięczna emerytura seniora wśród zawodów pozarolniczych wynosi 2 447,75 zł. Pobiera ją ponad 338 tys. osób. Natomiast rolnicy, których jest 26 tys., otrzymują 1397,27 zł. Co ważne, 192 tys. osób powyżej 55. r. ż. nadal pracuje. W tej grupie wiekowej biernych zawodowo jest 475 tys. Współczynnik aktywności zawodowej (stosunek osób aktywnych zawodowo w danym wieku do ogółu ludności w tym wieku – przyp. red.) wynosi 29,5 proc. Natomiast wskaźnik zatrudnienia (odsetek osób pracujących w wieku 15-64 – przyp. red.) – 28,5 proc. Niektóre kobiety, pomimo ukończenia 60 lat, a mężczyźni 65. r. ż. nadal pracują. Według danych z października 2020 r. panie w wieku 60-64 lata zarabiały 6380,19 zł (prawie 22 proc. powyżej przeciętnej dla kobiet ogółem), a powyżej 65 r. ż. – 6413,07 zł (ponad 22 proc. powyżej przeciętnej dla kobiet ogółem). Natomiast panowie odpowiednio 5401,52 zł (ponad 10 proc. poniżej przeciętnej dla mężczyzn ogółem) oraz 7368,93 zł (prawie 23 proc. powyżej przeciętnej dla mężczyzn ogółem).

W czasie wolnym też się nie nudzą

Pomimo trwającej pandemii w 2020 r. seniorzy chętnie spędzali czas poza domem. Uczestniczyli w życiu kulturalnym. Brali udział w działaniach przygotowanych przez domy i ośrodki kultury oraz kluby i świetlice. Najwięcej, bo ponad 36 proc. należało do kół, klubów i sekcji. Chętnie uczęszczali też na różne kursy i szkolenia (ponad 19 proc.) oraz brali udział w zajęciach grup artystycznych (ponad 16 proc.). Byli zapalonymi czytelnikami. Książki czytało prawie 56 tys. osób powyżej 60 r.ż., co stanowiło 18 proc. wszystkich, którzy korzystali z bibliotek. W tej formie aktywności zdecydowanie dominowali mieszkańcy miast.

Zobacz również: