02:10
25 Październik 2020
niedziela

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Samorząd Kolbud chcą oczyścić gminę ze szpecących reklam

Zamieszczono dnia pon., 2020-09-28 06:57

Często są mało estetyczne, pstrokate, a wystawione na działanie warunków atmosferycznych ulegają degradacji. Zamiast reklamować zamieniają się w śmieć, który nie tylko przestaje pełnić funkcję informacyjną, ale również szpeci teren gminy. Mowa o tablicach reklamowych stawianych przy drogach na terenie Gminy Kolbudy oraz banerach wieszanych na okolicznych płotach. Gmina Kolbudy przystępuje do prac nad rozwiązaniami, które pozwolą uregulować kwestie dotyczące m.in. estetyki oraz jakości wykonania reklam, które lokalizowane są w granicach kolbudzkiego samorządu.

Władze gminy zapraszają wszystkich zainteresowanych do zgłaszania postulatów dotyczących oczekiwanych rozwiązań w opracowywanym projekcie uchwały w zakresie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Mieszkańcy mogą oddawać swoje głosy do 30 listopada 2020.

Rada Gminy Kolbudy już przyjęła uchwałę inicjującą prace nad regulacjami, które powinny pomóc w walce z problemem zaśmiecania gminy mało estetycznymi i chaotycznie rozmieszczanymi reklamami. 

Akt prawa miejscowego, do opracowania którego przystępuje nasz samorząd ma kompleksowo regulować nie tylko estetykę wykonania, ale również kwestie lokalizacji reklam, obiektów małej architektury i ogrodzeń na terenie Gminy Kolbudy.

 - Mieszkańcy miast i gmin przywiązują coraz większą wagę do estetyki ulic przy których mieszkają i które przemierzają każdego dnia – mówi wójt Andrzej Chruścicki. -  Chyba nikomu nie podobają się wątpliwej jakości, wielobarwne banery jakie pamiętamy z bazarów lat 90. Stawiane przez mieszkańców tablice czy konstrukcje w rażący sposób zaśmiecają krajobraz. Potrzebne jest skuteczne narzędzie, które pozwoli stawić czoła temu problemowi. Wiele samorządów zaczyna regulować te kwestie wprowadzając tzw. uchwały krajobrazowe. My również chcemy przygotować rozwiązania, które pomogą nam uporządkować przestrzeń i oczyścić ją z mało estetycznych reklam czy obiektów małej architektury szpecących nasze ulice. Prace wymagają jednak wiele pracy i uzgodnień. Chcemy skorzystać z uwag, opinii i sugestii naszych mieszkańców, których zapraszamy do współpracy.

Pisemne podania w tej sprawie mogą być wnoszone w terminie do 30 listopada 2020 r. (liczy się data wpływu):

  • do skrzynki podawczej przy głównym wejściu do Urzędu Gminy Kolbudy, ul. Staromłyńska 1 w Kolbudach (83-050) w godzinach:
  • poniedziałki 7:30-16:30,
  • środy 7:30-15:30,
  • wtorki, czwartki i piątki 7:30-14:30;
  • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urząd Gminy Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy;
  • przez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy Kolbudy na adres skrytki EPUAP: (/6oe33f9rpc/skrytka).

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko/nazwę), jej adres i żądanie oraz powinno
być podpisane przez wnoszącego. W przypadku podania w formie dokumentu elektronicznego powinno być ono opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. Podania niespełniające wymogów co do formy, sposobu i terminu ich złożenia nie zostaną uwzględnione.

 

info/foto: www.kolbudy.pl