czwartek, 28 września, 2023

Gmina Kolbudy z dofinansowaniem pomocy osobom wymagającym wsparcia

Gmina Kolbudy znalazła się w wąskim, zaszczytnym gronie 21 polskich samorządów, które otrzymały unijne dofinansowanie na rozwój usług opiekuńczych dedykowanych osobom starszym, niepełnosprawnym oraz pozostającym w kryzysie bezdomności. Budżet gminy zostanie zasilony kwotą ponad 1,5 mln złotych, która w całości pokryje koszt opracowania i wdrożenia planu deinstytucjonalizacji usług społecznych.


– Nasza gmina znalazła się w gronie pionierów, którzy pilotażowo wdrażać będą nowe rozwiązania w zakresie usług opiekuńczych – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Przyznanie unijnej dotacji właśnie nam ma związek z działaniami jakie od kilku lat aktywnie i konsekwentnie podejmujemy na rzecz osób starszych. W obszarze tym jesteśmy stawiani w Polsce za wzór i zapraszani w roli ekspertów na panele dyskusyjne, gdzie dzielimy się naszymi pomysłami i doświadczeniami.

Na czym właściwie polega deinstytucjonalizacja usług społecznych? To koncepcja tworzenia i dostarczania usług społecznych zdefiniowane w przyjętej przez MRiPS Strategii rozwoju usług społecznych, obligującej samorządy do nowego podejścia w tym obszarze.


 Deinstytucjonalizacja oznacza przygotowanie systemu realizacji usług społecznych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności z uwagi na starszy wiek, niepełnosprawność, problemy z zakresu zdrowia psychicznego, bezdomność w taki sposób, aby mogły bezpiecznie i niezależnie funkcjonować w swoim miejscu zamieszkania tak długo jak tego chcą, a dzieciom i młodzieży pozbawionej opieki rodzicielskiej zapewnienie opieki w warunkach rodzinnych lub zbliżonych do rodzinnych – mówi zastępczyni wójta Anita Richert – Kaźmierska. – Wymaga współpracy wielu sektorów – kooperacji w dostarczaniu usług przez instytucje publiczne, społeczne i prywatne.


Projekt pn. „Świadczenie usług opiekuńczych przez społeczność lokalną na terenie Gminy Kolbudy”, będzie realizowany od września br. do końca sierpnia 2023 roku. W pierwszym etapie obejmuje przeprowadzenie diagnozy lokalnej na wielu płaszczyznach związanych z potrzebami społecznymi. Ta z kolei określi grupy osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w naszej gminie.


Wyniki analiz i wywiadów posłużą do opracowania „Planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Gminy Kolbudy”. Plan wyznaczy kierunki rozwoju tych usług w zakresie koniecznych interwencji oraz działań profilaktycznych.


Następnym etapem realizacji projektu będzie wdrożenie usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w celu rozwijania ich samodzielności w życiu codziennym. Projekt obejmuje również kontynuację realizacji usługi door-to-door na terenie gminy Kolbudy, czyli indywidualnego transportu dla osób mających problemy w zakresie mobilności.


W ramach przedsięwzięcia zaplanowano także rozszerzenie wachlarza usług w istniejących Klubach i Kołach Seniora oraz szkolenia pracowników instytucji, które zajmować się będą przygotowaniem i wdrażaniem procesu deinstytucjonalizacji usług.


Projekt realizowany jest w ramach konkursu grantowego pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Dofinansowanie: 1 501 500zł (100% dofinansowania).

Zobacz również: