poniedziałek, 26 lutego, 2024

Rusza sprzedaż węgla w Kolbudach

Od dziś (28 listopada) mieszkańcy gminy Kolbudy, którzy są uprawnieni do zakupu węgla kamiennego po cenie preferencyjnej i dokonali już wpłaty, mogą odebrać przysługujący im węgiel. Punkt, z którego będzie on dystrybuowany mieści się przy ul. Przemysłowej 4 w Kolbudach (przy siedzibie GZUK).

Jak wygląda procedura zakupu węgla?

  1. Osoba zainteresowana zakupem węgla na preferencyjnych warunkach, musi złożyć wniosek, w którym wskazuje rodzaj oraz ilość paliwa, jakie chce nabyć. Złożony wniosek podlega weryfikacji. Pozytywne rozpatrzenie stanowi podstawę do pozyskania opału. W ramach podpisanej umowy Gmina Kolbudy daje możliwość zakupu węgla w postaci groszku oraz orzecha.

Koszt węgla to 2000 zł za tonę. Cena nie zawiera kosztów transportu.

  1. Po potwierdzeniu przez pracownika Urzędu Gminy Kolbudy spełnienia warunków do preferencyjnego zakupu, osoba zamierzająca nabyć węgiel na preferencyjnych warunkach, otrzymuje stosowną informację na podany we wniosku numer telefonu.
  2. Następnie – po uprzedniej informacji od pracownika Urzędu Gminy Kolbudy – mieszkaniec dokonuje wpłaty należności w kasie urzędu lub na specjalnie utworzone konto bankowe.

Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości paliwa, które wnioskodawca zamierza kupić. Przykładowo, gdy jest to 1 tona, to należy wpłacić 2 tys. zł. Natomiast w przypadku chęci zakupu 1,5 tony należy wpłacić 3 tys. zł.

Wpłaty dokonuje WYŁĄCZNIE osoba uprawniona, tj. wnioskująca o zakup węgla.

WPŁATY DOKONYWAĆ MOŻNA W KASIE URZĘDU BĄDŹ PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY:

Urząd Gminy Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim 25 8335 0003 0114 8887 2000 0390

Tytuł przelewu: „PESEL WNIOSKODAWCY, imię i nazwisko Wnioskodawcy, rodzaj opału tj. orzech/groszek”

  1. W przypadku płatności przelewem, po odnotowaniu wpłaty, pracownik Urzędu Gminy Kolbudy poinformuje wnioskodawcę telefonicznie o możliwości odbioru faktury stanowiącej podstawę do wydania węgla. Przy płatności w kasie urzędu faktura będzie wydawana wpłacającemu na miejscu.
  2. Jednocześnie Gmina Kolbudy przekaże niezbędne dane, w tym rodzaj i ilość wnioskowanego paliwa, przedsiębiorcy zajmującemu się dystrybucją węgla. Pracownik tej firmy ustali z wnioskodawcą termin dostawy paliwa na podany we wniosku adres zamieszkania lub termin odbioru paliwa przez wnioskodawcę, we własnym zakresie.

Ile i dla kogo

Węgiel po preferencyjnych cenach przysługuje wszystkim, którym przyznano dodatek węglowy. Wnioskować mogą również osoby, które w swoich gospodarstwach domowych używają ogrzewania węglowego jako głównego źródła ciepła.  Warunkiem jest zgłoszenie lub wpisanie tej informacji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Jedno gospodarstwo domowe może nabyć łącznie 3 tony węgla, z czego 1,5 tony w tym roku, a kolejne w 2023 roku. Zakupu można dokonać w dwóch przedziałach czasowych, tj. do 31 grudnia 2022 r. oraz od 1 stycznia 2023 r. W każdym z tych okresów można kupić maksymalnie 1,5 tony.

Z preferencyjnego zakupu węgla nie skorzysta natomiast członek gospodarstwa domowego, które nabyło paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę.

Sprzedaż za pośrednictwem przedsiębiorców

Nowe przepisy określają, kto w imieniu gminy może prowadzić sprzedaż. Jedną z możliwości jest dystrybucja węgla w ramach umowy pomiędzy gminą a innym podmiotem. Właśnie takie rozwiązanie wprowadzono w Gminie Kolbudy. Według zaleceń ministerstwa, węgiel powinien być składowany na utwardzonym placu na ogrodzonym i monitorowanym terenie. Ponadto zapewniony musi być dostęp do zalegalizowanej wagi samochodowej oraz ładowarki do załadunku węgla.

Węgiel, który nabywać mogą mieszkańcy Gminy Kolbudy zakupiony został od PGE Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Zobacz również: