niedziela, 3 marca, 2024

W przyszłym roku ruszy Kolbudzki Bon Żłobkowy

Osoby zamieszkujące na terenie Gminy Kolbudy, których dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego bądź korzysta z dziennego opiekuna będą mogły ubiegać się o świadczenie w wysokości 200 złotych miesięcznie. Rada Gminy Kolbudy przyjęła uchwałę wprowadzającą „Kolbudzki bon żłobkowy”. Z nowej formy finansowego wsparcia będą mogli skorzystać rodzice i opiekunowie dziecka do trzeciego, a w szczególnych przypadkach do czwartego roku życia. Jednym z warunków ubiegania się o „Kolbudzki bon żłobkowy” jest zawarta umowa o opiekę nad dzieckiem z podmiotem lub osobą wpisaną do prowadzonego przez Wójta Gminy Kolbudy rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz wykazu dziennych opiekunów.

– Beneficjentami programu, zgodnie z przyjętą uchwałą, stają się wyłącznie rodzice oraz opiekunowie dzieci zamieszkujący na terenie Gminy Kolbudy – mówi zastępczyni Wójta Gminy Kolbudy Anita Richert-Kaźmierska. – Kwota 200 złotych trafiać będzie bezpośrednio do osób, które wystąpią o taką formę świadczenia.

Samorządowcy liczą na to, że nowe rozwiązania nie tylko będą stanowiły finansowe wsparcie dla rodzin, ale również znajdą odzwierciedlenie we wpływach do budżetu z tytułu płaconego podatku dochodowego przez mieszkańców, którzy posyłając dziecko do żłobka czy klubu dziecięcego będą mogli powrócić na rynek pracy.

Na podstawie dotychczas obowiązujących regulacji z dotacji udzielanych bezpośrednio podmiotom prowadzącym placówki korzystać mogli wszyscy, którzy posyłali do nich dzieci, bez względu na miejsce zamieszkania.  Z nowej, bezpośredniej, formy wsparcia skorzystają wyłącznie nasi mieszkańcy.

 „Kolbudzki bon żłobkowy” będzie przysługiwał na dziecko od dnia objęcia malucha opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna do dnia objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym. Nie dłużej jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym kończy ono trzeci rok życia. W sytuacji gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym świadczenie może być udzielane do czwartego roku życia.

– O bon żłobkowy ubiegać się będą mogli mieszkańcy, którzy pracują zawodowo lub wykonują inną pracę zarobkową, rodzice pobierający naukę w systemie dziennym, a także uczestniczący w stażach, szkoleniach zawodowych czy programach mających na celu aktywizację zawodową. – dodaje Anita Richert-Kaźmierska. –  Bon przysługiwał będzie również mieszkańcom, którzy nie są zatrudnieni, ale pobierają świadczenie pielęgnacyjne w związku ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Zgodnie z przyjętą uchwałą prawo do świadczenia „Kolbudzki bon żłobkowy” przyznawane będzie na okres roku szkolnego. Po raz pierwszy, wnioski o udzielenie tej formy wsparcia będzie można składać od dnia 1 czerwca 2022 roku. „Kolbudzki bon żłobkowy” zacznie obowiązywać od 1 września 2022 roku.

Przyjęta 30 listopada 2021 roku uchwała wejdzie w życie 14 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Zobacz również: