piątek, 29 września, 2023

Rusza Młodzieżowy Sejmik Województwa Pomorskiego

Młodzież z terenu powiatu starogardzkiego ma szansę uczestniczyć w pracach Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego. Właśnie rozpoczęła się procedura naboru kandydatów.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Pomorskiego (MSWP) ma być organem inicjatywnym, wnioskodawczym oraz konsultacyjno-doradczym dla organów samorządu województwa. Zasiądzie w nim 33 młodych radnych. Decyzję o utworzeniu młodzieżowego sejmiku podjęli radni województwa 25 lipca 2022 r. podczas XLV sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Młodzi radni

Kandydatem na radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych, w wieku 15-19 lat, którzy mieszkają w województwie pomorskim. Muszą one mieć rekomendację młodzieżowej rady gminy, samorządu uczniowskiego lub organizacji pozarządowej pracującej z młodzieżą. Oceny nadesłanych kandydatur będzie dokonywać specjalna komisja składająca się z 3 radnych województwa, przewodniczącego SWP oraz marszałka województwa. Listę radnych młodzieżowego sejmiku zatwierdzi Zarząd Województwa Pomorskiego. Kadencja radnego MSWP trwa rok i rozpoczyna się 1 października.

Jak będzie działał sejmik?

Młodzi radni obradować będą na sesjach. Te zwoływane będą nie rzadziej niż raz na pół roku. Inicjatywa uchwałodawcza przysługiwać będzie: przewodniczącemu sejmiku, komisjom oraz grupie co najmniej 5 radnych. Komisje młodzieżowego sejmiku będą działać analogicznie do sejmiku województwa. Sejmik będzie mógł wydawać opinie prezentujące stanowisko czy przyjmować apele wzywające do podjęcia określonych działań. Radni MSWP będą mogli także kierować wnioski do Sejmiku Województwa i Zarządu Województwa o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej. Młodzieżowemu sejmikowi przysługiwać będzie także prawo przedstawiać organom samorządu województwa opinii o projektach uchwał dotyczących młodzieży.

Jak się zgłosić?

Wytyczne i dokumenty niezbędne do wzięcia udziału w naborze są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Młodzieżowy Sejmik Województwa Pomorskiego:
https://bip.pomorskie.eu/m,574,mlodziezowy-sejmik-wojewodztwa-pomorskiego.html oraz na stronie internetowej Samorządu Województwa Pomorskiego: www.pomorskie.eu

Zgłoszenia kandydatów można składać do dnia 7 października 2022 roku (piątek) – liczy się data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

autor/foto/Ewa Macholla – Jacewicz

Zobacz również: