sobota, 2 grudnia, 2023

Jaki jest budżet województwa pomorskiego?

foto/ Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Ponad 1,7 mld zł, to kwota, która w budżecie województwa pomorskiego na 2023 rok, będzie przeznaczona na wydatki. Z kolei dochody wyniosą ok. 1,6 mld zł. Radni województwa przyjęli budżet na 2023 r. Planowany deficyt budżetowy to ok. 73 mln zł.

Decyzja została podjęta XLIX sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego, 21 grudnia 2022 r.

Opinie o budżecie

Budżet województwa przedstawił radnym skarbnik województwa pomorskiego Henryk Halmann. Projekt budżetu omówiły wszystkie komisje sejmiku. Budżet został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku. Wszystkie jego zapisy są zgodne z obowiązującym prawem. Również sejmikowa Komisja Budżetu i Finansów nie miała uwag.

– Prace nad budżetem prowadziliśmy tak, aby odpowiedzieć m.in. na inflację. Staraliśmy się plan finansowy tak skonstruować, aby zapewnić sprawną realizację wszystkich funkcji publicznych. Mam jednocześnie nadzieję, że sytuacja finansowa nie zmusi nas do jakichkolwiek cięć – zaznaczał Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Z założeniami budżetowymi nie zgodził się z kolei przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości, Jerzy Barzowski.

– Nie możemy się zgodzić na zapisane w planie finansowym wydatki. Nasze postulaty nie zostały uwzględnione np. te związane z naprawą niektórych dróg. Dlatego jako klub PiS będziemy głosować przeciw uchwale budżetowej – mówił przewodniczący.

Innego zdania był radny Piotr Zwara, przewodniczący klubu „Dla Pomorza”.

– Od trzech lat planowanie budżetowe przebiega w niesprzyjających warunkach. Jest duża niepewność czynników kształtujących plan finansowy. Mając jednak świadomość stojących przez nami wyzwań, zagłosujemy za przedstawionym projektem – zapowiedział.

Po dyskusji odbyło się głosowanie.

Jak głosowali radni?

Za przyjęciem budżetu głosowało 21 radnych. 9 przedstawicieli opozycyjnego klubu Prawa i Sprawiedliwości było przeciwko. Oznacza to, że budżet został przyjęty. A wraz z budżetem została także przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Pomorskiego, którą poparło 19 radnych, a 8 było przeciw.

Budżet w liczbach

Zgodnie z założeniami dochody budżetu województwa w 2023 roku wyniosą 1 644 419 030 zł. W tej kwocie aż 1 438 746 526 zł stanowić będą dochody bieżące. Dochody majątkowe wyniosą 205 672 504 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 1 717 569 423 zł. Największą pozycję w wydatkach bieżących stanowią wydatki na transport, ochronę zdrowia oraz kulturę. Organizacja transportu i utrzymanie sieci drogowej pochłonie  ok. 671 mln zł. Warto dodać, że wydatki w tym dziale będą o 27 proc. większe niż w 2022 r. Wynoszący 26 proc. wzrost wydatków obejmie kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Na te pozycje przeznaczonych będzie ok. 190 mln zł. Ochrona zdrowia Pomorzan to kolejna duża pozycja w budżecie. Przeznaczone na nią zostanie ok. 273 mln zł. W 2023 roku planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 73 150 393 zł. Zostanie on pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu oraz przychodami pochodzącymi ze spłat udzielonych pożyczek.

Zobacz również: