piątek, 23 lutego, 2024

Gdzie są dzieci z Owidza?

Dom dla Dzieci w Owidzu, fot. Aneta Duraj

W sierpniu 2023 roku w powiecie starogardzkim otwarto pierwszą w powiecie placówkę wychowawczo-opiekuńczą. Dom dla Dzieci miał przyjąć 14 podopiecznych. Wówczas pozostały jedynie formalności – opinia Rzecznika Praw Dziecka oraz zgoda wojewody – by placówka mogła zacząć funkcjonować. Tak się niestety nie stało. Dziś jest połowa grudnia, dom wciąż stoi pusty.

W sierpniu kamera PółnocnaTV odwiedziła Dom dla Dzieci w Owidzu w dniu jego inauguracji. Wówczas wszyscy byli przekonani o tym, że już lada moment wszystkie formalności zostaną załatwione. W naszym materiale filmowym podkreślała to szczególnie Urszula Ossowska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Jak się okazuje, coś co miało być jedynie formalnością urosło do rangi przeszkody niemal niemożliwej do pokonania. W lipcu br. PCPR wystąpił z wnioskiem do Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka o o opinię o zasadności utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie powiatu starogardzkiego. W sierpniu do PCPR w Starogardzie Gdańskim wpłynęło wezwanie z Biura Rzecznika Praw Dziecka o uzupełnienie informacji do wcześniejszego wniosku. Dołączono do niego tabele, które w swej treści były niespójne, niepełne, nie obrazowały zachodzących zmian w systemie powiatowej pieczy. We wrześniu PCPR w Starogardzie Gdańskim wystąpiło do Biura Rzecznika Praw Dziecka o skorygowanie zakresu danych i sprecyzowanie wymaganych informacji. I na tym korespondencja między instytucjami się urywa, gdyż Biuro Rzecznika nie odpowiedziało. Niemniej narzucony w wezwaniu 30-dniowy termin wymusił przesłanie do Biura Rzecznika wszystkie żądane sprawozdania, zestawienia – łącznie z tymi, które nigdy wcześniej nie polegały sprawozdawczości. Urzędujący wówczas Rzecznik Praw Dziecka milczał, a Dom dla Dzieci pozostał pusty.

Zawirowania wyborcze i zmiana na szczytach władzy nie sprzyjają pracom administracyjnym niestety. W listopadzie interpelację poselską do ministra rodziny i polityki społecznej w tej sprawie złożył poseł Patryk Gabriel, wybrany z okręgu nr 25, wieloletni wicestarosta starogardzki. Treść interpelacji umieszczamy poniżej.

Szanowna Pani Minister, w związku z ogromnymi potrzebami w sferze rozwoju pieczy zastępczej oraz inwestycjami samorządu w tym zakresie zostałem poproszony o uzyskanie informacji w poniższej sprawie, która stanowi egzemplifikację problemów, które dotykają wielu samorządów. Na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 26 września 2023 r. umieszczono informację: „Startuje pierwsza ogólnopolska kampania >>Już jesteś?<< promująca rodzicielstwo zastępcze w Polsce“. W przytoczonej przy tej okazji wypowiedzi minister Marleny Maląg czytamy, że: „15.400 dzieci czeka na rodzinę, na dom, który zaspokoi potrzebę bycia kochanym“. 15.400 dzieci to średnio na 1 z 308 powiatów w Polsce 50 dzieci. I tyleż dzieci oczekuje obecnie w powiecie starogardzkim na Pomorzu na umieszczenie w pieczy zastępczej. Oczekuje na miejsce w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 21 lipca 2023 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim wystąpiło z wnioskiem do rzecznika praw dziecka pana Mikołaja Pawła Pawlaka o opinię o zasadności utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie powiatu starogardzkiego w województwie pomorskim. We wniosku czytamy: „Uruchomienie placówki przewidujemy wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2023/2024, tj. od dnia 1 września 2023 r. Wniosek motywujemy szczególnymi potrzebami lokalnymi. Z roku na rok wzrasta liczba dzieci w pieczy zastępczej powiatu starogardzkiego. W 2016 r. tylko w rodzinnej pieczy przebywało 263 dzieci, na koniec 2022 r. – 424, natomiast 7 lipca 2023 r. – 447 dzieci. Obserwując rosnące potrzeby w zakresie zabezpieczania dzieci w systemie pieczy zastępczej w skali całego kraju, po analizie powiatowych zasobów pieczy zastępczej, powiat starogardzki jako organizator pieczy zastępczej podjął w 2021 r. decyzję o budowie powiatowej placówki opiekuńczo-wychowawczej w miejscowości Owidz k. Starogardu Gdańskiego. Placówka opiekuńczo-wychowawcza, którą zakładamy, jest pierwszą i jedyną tego typu placówką na terenie powiatu starogardzkiego. Dla placówki specjalnie zaprojektowano budynek, samodzielny, na wyodrębnionym terenie. Obiekt spełnia wszelkie standardy dla całodobowego pobytu 14 dzieci powyżej 10 roku życia. Dla dzieci zaplanowano 2 i 3-osobowe pokoje. Cały budynek spełnia warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych. Placówka zlokalizowana jest na działce z okazałym terenem zielonym do wielofunkcyjnego wykorzystywania w procesie wychowawczym. Do miejscowości jest dogodny dojazd samochodowy, komunikacja autobusowa, a do Starogardu Gdańskiego prowadzą ścieżki rowerowe. Placówka znajduje się w sąsiedztwie Technikum im. gen. J. Hallera z dostępnymi boiskami i urządzeniami sportowymi. Aktualnie trwa wyposażanie placówki. W połowie sierpnia 2023 r. zaplanowano zakończenie inwestycji i oddanie placówki w zarząd i do prowadzenia Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim. Taki termin pozwoli rozpocząć – wraz z nowym rokiem szkolnym – nowy etap w życiu młodych mieszkańców placówki. Placówka ta nadal nie zabezpieczy naszych potrzeb w zakresie liczby i rodzaju miejsc w pieczy zastępczej. Na realizację postanowienia sądowego o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej oczekuje aktualnie 36 dzieci. Powiat starogardzki jest obecnie organizatorem dla 210 rodzin zastępczych, w tym 11 rodzinnych domów dziecka i 11 rodzin zastępczych zawodowych. Zabezpieczamy 504 dzieci, w tym: 1. w 111 rodzinach spokrewnionych przebywa 158 dzieci; 2. w 77 rodzinach niezawodowych przebywa 123 dzieci; 3. w 11 rodzinach zawodowych przebywa 60 dzieci; 4. w 1 rodzinie zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przebywa 4 dzieci; 5. w 11 rodzinnych domach dziecka przebywa 106 dzieci; 6. w 1 placówce opiekuńczo-wychowawczej Suchy Dwór przebywa 14 dzieci; 7. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przebywa 11 dzieci; 8. w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywa 32 dzieci. Powiat starogardzki zlecił na lata 2022-2025 prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Fundacji Rodzinny Gdańsk w Gdańsku. Placówka prowadzona jest w miejscowości Suchy Dwór k. Gdyni i przebywa w niej 14 dzieci z terenu naszego powiatu. Realizując założenia deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, podejmujemy działania promujące rodziny zastępcze oraz umożliwiające zwiększenie miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej. Jednak liczba interwencyjnych zabezpieczeń dzieci oraz wydawanych postanowień sądowych o zabezpieczaniu dzieci w systemie pieczy zastępczej, w tym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ciągle wzrasta i wymaga szukania rozwiązań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa i dobrostanu dziecka poza rodziną biologiczną. Bez rozwiązań instytucjonalnych nie mamy możliwości właściwego realizowania tego zadania. Dlatego uważamy decyzję o budowie placówki za zasadną, a placówkę dla naszego powiatu za niezbędną. Opinia pana jest niezbędna w procesie uzyskania zezwolenia wojewody pomorskiego na funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie powiatu starogardzkiego i prowadzonej przez powiat starogardzki.“

Tyle wniosek, mogłoby się wydawać – będący jedynie formalnością. Niestety – zgodnie z uzyskanymi przeze mnie informacjami – instytucja, która powinna wspierać samorząd w opisanych działaniach, stosuje niebezpieczną obstrukcję. 16 sierpnia 2023 r. do PCPR w Starogardzie Gdańskim wpłynęło wezwanie z Biura Rzecznika Praw Dziecka o uzupełnienie informacji do wcześniejszego wniosku. Do wezwania dołączono tabele, które w swej treści były niespójne, niepełne, nie obrazowały zachodzących zmian w systemie powiatowej pieczy. W tej sprawie – po wcześniejszych rozmowach telefonicznych – 27 września 2023 r. wystąpiono do Biura Rzecznika Praw Dziecka o skorygowanie zakresu danych i sprecyzowanie wymaganych informacji. Korespondencja ta pozostała bez odpowiedzi od rzecznika. Nałożenie w wezwaniu 30-dniowego terminu na udzielenie odpowiedzi wymuszało realizację wezwania. 8 września 2023 r. przesłano dane za lata: 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 – programy rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020 i na lata 2020-2023, coroczne sprawozdania organizatora pieczy zastępczej, sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (składane za I i II półrocze każdego roku do MRiPS), zestawienia wg wskazanego przez biuro rzecznika wzoru, których przygotowanie wymagało analizy i przeglądu dokumentacji źródłowej, indywidualnej rodzin i dzieci z lat 2018-2022, gdyż dane wymagane przez rzecznika nie występowały w żadnej dotychczasowej sprawozdawczości. PCPR podejmowało próby uzyskania informacji na jakim etapie analizy jest wniosek o opinię dla utworzenia placówki. Niestety – bezskutecznie. Pracownicy biura rzecznika nie wykazywali woli informowania i współpracy.
Za bezpodstawny należy uznać też zakres informacji żądanych przez rzecznika, informacji niekompatybilnych, których wytworzenie angażowało czas pracowników wnioskodawcy i powodowało wydłużanie czasu postępowania. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. 2023 poz. 1426, 1429) w art. 106 ust. 1 stanowi, że placówka opiekuńczo-wychowawcza powstaje z dniem uzyskania zezwolenia wojewody właściwego ze względu na miejsce prowadzenia tej placówki, a ust. 1a precyzuje, że placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego mogą być tworzone tylko w przypadku, gdy jest to umotywowane szczególnymi potrzebami lokalnymi. W tym samym artykule ust. 4 określa, że wojewoda, na wniosek podmiotu występującego o zezwolenie, może wydać zezwolenie, jeżeli podmiot ten przedstawi opinię rzecznika praw dziecka o zasadności utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego – w przypadku, o którym mowa w ust. 1a pkt 2, czyli jeżeli zachodzą szczególne potrzeby lokalne. Od września 2023 r. Dom dla Dzieci w Owidzu w powiecie starogardzkim stoi pusty. Dom dla Dzieci czeka na swoje dzieci. Już nie 36, a 50 dzieci z powiatu starogardzkiego czeka na swój dom, w tym 14 na dom w Owidzu. A samorząd wydatkował środki publiczne i czeka na opinię rzecznika praw dziecka.

W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji na następujące pytania:

1. Czy Pani Minister ma świadomość opieszałości działania rzecznika praw dziecka?

2. Czy znane są Pani Minister przypadki podobnego, domniemanego przekraczania zakresu żądanych przez rzecznika od wnioskodawców informacji?

3. Jeżeli tak, to jakie są ustalone przyczyny takiego stanu rzeczy oraz jakie zostały podjęte działania w celu jego zmiany?

4. Jeżeli istnieje w podobnej sprawie korespondencja między ministerstwem a rzecznikiem, to jakie są przytaczane w niej argumenty usprawiedliwiające bulwersującą opieszałość?

5. Czy przygotowywane są jakieś propozycje zmiany przepisów, które usprawniłyby uzyskiwanie niezbędnych zezwoleń?

foto. Ewa Macholla-Jacewicz

-To oczywisty skandal i działanie na szkodę przede wszystkim dzieci. Mam nadzieję, ze już niedługo to potrwa – mówi poseł Patryk Gabriel.

Poprzednia ekipa rządząca bardzo dużo mówiła o dzieciach, rodzinie i pomocy. W tym przypadku skończyło się jedynie na mówieniu i mnożeniu przeszkód.

Dziś swoje ślubowanie złożyła Monika Horna – Cieślak. Trzymamy kciuki, żeby Biuro Rzecznika Praw Dziecka szybko nadrobiło zaległości, a dzieci wymagające pomocy mogły trafić do domu, który na nie czeka.

Wszystkie filmy z cyklu:

Kociewskie Forum Animacji już wkrótce

W dniach 23-24 lutego 2024 roku, w Hotelu REN w Starogardzie Gdańskim odbędzie się dwudniowe wydarzenie pod nazwą „Kociewskie Forum Animacji”. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni...

Beata Rutkiewicz na konwencie samorządowców z powiatu starogardzkiego [2024]

W starostwie powiatowym w Starogardzie Gdańskim odbył się konwent prezydenta, burmistrzów miast oraz wójtów z całego powiatu. Gościem spotkania była wojewoda pomorska - Beata...

Bonus MG kończy 25 lat!

Może i Diabeł ubiera się u Prady, ale jakieś pół Polski robi to w pomorskiej firmie Bonusmg, która w sobotę obchodziła 25 - lecie...

Światowy Dzień Kociewia w Starogardzie Gdańskim [2024]

10 lutego to wyjątkowa data w kalendarzu. To Światowy Dzień Kociewia. W Starogardzie Gdańskim obchodzono go w Galerii Neptun. Goście mogli spróbować kociewskich przysmaków,...

Światowy Dzień Kociewia w Lubichowie [2024]

Dziś 10 lutego - Światowy Dzień Kociewia :) To wyjątkowy dzień, w ktorym witamy się z Państwem z serca Kociewia, z malowniczej, rozśpiewanej Gminy...

Będą protesty rolników

W związku z planowanymi na 9 lutego na terenie całego kraju protestami rolników policjanci z Pomorza apelują do kierowców i podróżnych o to by...

Patryk Gabriel, Ryszard Świlski, Magdalena Kołodziejczak – parlamentarzyści w Starogardzie [2024]

Troje parlamentarzystów z Kociewia Patryk Gabriel, Magdalena Kołodziejczak - posłanka do Sejmu RP oraz senator Ryszard Świlski otworzyli biuro poselsko-senatorskie w Starogardzie Gdańskim. Rynek...

Ukradł ponad 10 ton cementu

Policjanci ze Starogardu Gdańskiego oraz Lubichowa pracowali nad sprawą kradzieży 446 worków cementu o łącznej wartości ponad 8 tys. zł. W wyniku przeprowadzonych czynności...

Andrzej Kubacki zagra w Starogardzie Gdańskim

13 lutego o godz. 18.00 w auli I LO w Starogardzie Gdańskim z koncertem  wystąpi Andrzej Kubacki - śpiewak klasyczny, tenor, artysta toruńskiej sceny muzycznej, półfinalista programu The...

Skarszewy: Trwa remont ulicy Kościelnej

Trwają prace związane z przebudową drogi gminnej na ul. Kościelnej w Skarszewach. Gmina pozyskała na to zadanie dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg...

Wypadek jak z horroru pożar i śmierć motocyklisty

27 stycznia 2024 r. W sobotę na leśnym odcinku pomiędzy Kleszczewem a Trąbkami Wielkimi. w bok skręcającego w polną drogę Opla Frontery uderzył z dużą...

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia w powiecie starogardzkim [2024]

W powiecie starogardzkim pracownicy publicznych służb zatrudnienia mogą liczyć na uroczyste obchody swojego święta. Było merytorycznie, ale też przyjemnie 🙂 Zobaczcie sami! https://youtu.be/b09vL_4e2d0

Mammobus w Skarszewach

Panie w wieku od 45 do 74 lat będą mogły zrobić BEZPŁATNE badanie mammograficzne w mammobusie, W przyszłą środę, 24 stycznia, przy remizie OSP Skarszewy w godz. 9-15....

W powiecie starogardzkim rusza kolejny duży projekt

Władze powiatu starogardzkiego nie zasypują gruszek w popiele i po zakończeniu wielkiego projektu związanego z kompleksową modernizacją Kociewskiego Centrum Zdrowia, biorą się za placówki...

Skarszewy z dofinansowaniem dla osób z niepełnosprawnością

Gmina Skarszewy otrzyma dofinansowanie w wysokości 557 175,00 zł na pomoc dla osób niepełnosprawnych! To efekt przystąpienia gminy do rządowego Programu „Asystent osobisty osoby...

Zima daje w kość dzikim i bezdomnym zwierzętom

Długa zima, oraz odwilże po których przychodzą siarczyste mrozy utrudniają życie dzikim i bezdomnym zwierzętom. Wiele z nich nie przeżyje bez naszej pomocy. Od kilku...

Wsparcie dla dzieci w Starogardzie

Powiat Starogardzki dofinansował Centrum Pomocy Dzieciom prowadzone przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Starosta Kazimierz Chyła oraz wicestarosta Wioleta Strzemkowska-Konkolewska podpisali umowę na dofinansowanie zadania pn....

Trwają prace przy budowie basenu w Skarszewach

Mimo mroźnej aury, nieprzerwanie trwa budowa krytej pływalni w pobliżu Skarszewskiego Centrum Sportu. Widać już wyraźnie jak stopniowo rosną ściany przyszłej pływalni. Hala basenowa będzie...

Fatalne warunki na drogach w Pomorskiem

W związku z opadami śniegu od 24 godzin trudne warunki panują na drogach całego Pomorza oraz na kolei, gdzie z powodu oblodzenia trakcji część...

Sylwestrowy cud w Lubichowie. Abi się znalazła

To jest piękna historia na Nowy Rok! Większość mediów społecznościowych pisze strzelaniu i uciekających zwierzętach, my mamy historię o zwierzęciu, które właśnie wróciło...

Pierwsze Forum Organizacji Pozarządowych w powiecie starogardzkim

W Powiecie Starogardzkim po raz pierwszy wspólnie z KS Beniaminek 03 zorganizowano Forum Organizacji Pozarządowych. W Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim spotkali się przedstawicie...

Starogardzcy strażacy dostali nowe auto

Komenda Powiatowa PSP w Starogardzie Gdańskim wzbogaciła się o lekki specjalny samochód operacyjny. Jest nim Skoda Kodiaq z napędem 4x4, automatyczną skrzynią biegów, silnikiem...

XIV Kociewskie Dni Ginekologiczno-Położnicze [2023]

W Starogardzie Gdańskim odbyły się XIV Dni Ginekologiczno-Położnicze. Jest to cykliczna konferencja poświęcona najnowszym osiągnięciom i zagadnieniom z dziedziny ginekologii i położnictwa. To świetne...

Pomnik Józefa Wybickiego w Skarszewach odsłonięty

Skarszewy słyną z szacunku i kultywowania tradycji i historii. Wielkim wyrazem tego było odsłonięcie pomnika Józefa Wybickiego, autora słów Mazurka Dąbrowskiego hymnu Rzeczypospolitej. Ten...

Dzień pracownika socjalnego w powiecie starogardzkim

21 listopada świętowali pracownicy służb społecznych, a w szczególności służb socjalnych. Przez cały rok są dla drugiego człowieka. Zawsze gotowi do pomagania, wypełniają swoją misję...

Magdalena Kołodziejczak, Patryk Gabriel i Magdalena Sroka po pierwszym posiedzeniu Sejmu

15 października mieszkańcy Pomorza wybrali swoich przedstawicieli do parlamentu. Z okręgu nr 25 obejmującego powiaty gdański, tczewski i starogardzki po raz pierwszy mandaty poselskie...

Wyjątkowe kobiety z powiatu starogardzkiego

20 października 2023 roku Starosta Starogardzki Kazimierz Chyła powołał Powiatową Radę ds. Kobiet Powiatu Starogardzkiego. Kim są i czym będą się zajmowały jej członkinie....

Powiat starogardzki: Uciekał przed policją. I po co?

Policjanci ze Starogardu Gdańskiego zatrzymali w pościgu 28-latka poszukiwanego dwoma listami gończymi. Mężczyzna miał do odbycia zaległą karę pozbawienia wolności i ukrywał się przed...

Puchar Polski w Kulturystyce i Fitness WBBF WFF w Skarszewach [2023]

Drugi dzień Festiwalu Sportu w Skarszewach to zmagania o Puchar Polski w Kulturystyce i Fitness WBBF WFF. Zapraszamy na relację filmową. https://youtu.be/M-rirmzCS5k

Fit Kids na Festiwalu Sportu w Skarszewach

To już kolejna edycja Festiwalu Sportu w Skarszewach. Wspaniale przygotowana impreza zgromadziła dziesiątki uczestników, dla których sport to nie tylko pasja - ale całe...

W Lubichowie zadbali o zapomniany pomnik

11 listopada tuż tuż. Z tej okazji w Lubichowie rozpoczęło renowację pomnika zamordowanych w Szpęgawsku w 1939 roku. W symbolicznej mogile znajdują się prochy mieszkańców...

Festiwal Sportu ponownie zagości w Skarszewach

W dniach 4-5 listopada odbędzie się kolejna edycja Festiwal Sportu w hali Skarszewskiego Centrum Sportu. W sobotę 4 listopada od godz. 10:00 podziwiać można będzie...

Policyjny pies ze Starogardu Gdańskiego zrobił furorę w powiecie gdańskim

Uczniowie jednej ze szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu gdańskiego spotkali się z policjantami oraz specjalnym czworonożnym gościem z powiatu starogardzkiego. Mundurowi podczas rozmowy mówili...

Wioleta Strzemkowska-Konkolewska wicestarostą powiatu starogardzkiego

W związku z wyborem wicestarosty starogardzkiego Patryka Gabriela na posła na Sejm RP w zarządzie powiatu musiały zajść zmiany. Rada powiatu nowym wicestarostą wybrała...

Nowa droga w Powiecie Starogardzkim

Ma numer 2621G i długość 0,99 km. Łączy zaś Osieczną i Kasparus. Powiat Starogardzki oddał właśnie kolejną drogę powiatową. Jej nawierzchnia to płyty betonowe...

Poznajmy się na Kociewiu – regionalizm w edukacji. Konferencja w powiecie starogardzkim[2023]

https://youtu.be/d1vAKrnt9iU Poznajmy się na Kociewiu - regionalizm w edukacji" to temat konferencji naukowej, która odbyła się w Pomorskiej Szkole Wyższej w Starogardzie Gdańskim. Eksperci i...

Jak zagłosował powiat starogardzki?

15 października wybieraliśmy ludzi, którzy będą reprezentować nas w Sejmie i Senacie. Frekwencja w całym kraju była rekordowa. Jak zagłosowali mieszkańcy powiatu starogardzkiego? Najlepszy wynik...

Patryk Gabriel – Urodzony w Gdańsku [2023]

Jest to pewna niespodzianka ;) Na bardzo osobistą wycieczkę po Gdańsku zaprasza Patryk Gabriel, wicestarosta starogardzki. https://youtu.be/N3oyOiydD4c

Stypendia marszałka województwa pomorskiego dla młodzieży ze Starogardu Gdańskiego rozdane! 

Dąż wciąż, a i Ty osiągniesz szczyty - fraszka Jana Sztaudyngera pasuje idealnie do prymusów, którzy w Starogardzie Gdańskim otrzymali stypendia za wybitne osiągnięcia w...

Młodzi wiedzą w Starogardzie Gdańskim

Młodzi wiedzą - pod takim hasłem dziś w I Liceum Ogólnokształcącym w Starogardzie Gdańskim odbyła się specjalna konferencja w trakcie której poruszono istotne dla...

Nowe defibrylatory AED w powiecie starogardzkim [2023]

Czas potrafi być na wagę... życia. Ten, kto miał do czynienia z reanimacją nieprzytomnej osoby z pewnością wie o tym doskonale. W takiej sytuacji...

Samorządowe Dożynki Powiatu Starogardzkiego w Bolesławowie [2023]

Mieszkańcy i samorządowcy z powiatu starogardzkiego podziękowali za tegoroczne plony. Zapraszamy na materiał filmowy. https://youtu.be/hbKIuol_B5o

Uniwersytet Złotego Wieku w Lubichowie [2023]

Seniorzy z Lubichowa po raz trzeci rozpoczynają naukę na Uniwersytecie Złotego Wieku. Uroczystości odbyły się w sali Gminnego Ośrodka Kultury. Pomysł na aktywizowanie najstarszych mieszkańców...

Uroczystości w Lesie Szpęgawskim 2023

Uroczystości w Lesie Szpęgawskim przyciągnęły tłumy Kociewiaków, licznie stawili się przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz samorządowcy. Trzeba pamiętać. https://youtu.be/Ewv6ZfhZ0fU

Dzień Serca w Starogardzie Gdańskim [2023]

Serce masz tylko jedno! Dbajmy o nie, szanujmy i kochajmy! Wiedzą o tym w Starogardzie Gdańskim, gdzie od lat odbywa się Dzień Serca, impreza...

Przed nami Dzień Serca w Starogardzie Gdańskim

Przed nami kolejna edycja Dnia Serca - sztandarowej imprezy promującej badania i zdrowy tryb życia w powiecie starogardzkim. Poprzednie edycje odbywały się przed budynkiem...

Warszawscy archeolodzy i wakacyjne odsłanianie tajemnic Kociewia

Najpierw Ciepłe nieopodal Gniewu a teraz Skarszewy. Akademickie wakacje na Kociewiu spędzali archeolodzy z Wydziału Archeologii Uniwersytet Warszawskiego. Jako pierwsze wzięli na pędzle i łopatki...

W starogardzkich szkołach ruszył nowy rok szkolny | 2023

W Starogardzie Gdańskim inauguracja roku szkolnego miała wyjątkowy charakter. Na uczniów czeka sporo nowości - w tym nowy, pilotażowy system oceniania. Zapraszamy na materiał...

Dom dla Dzieci w Owidzu ukończony!

To pierwsza tego rodzaju placówka w powiecie starogardzkim. Już niebawem 14 dzieci znajdzie tu swoją bezpieczną przystań. O tym wyjątkowym miejscu opowiedzieli nam wicestarosta...

Wybory do parlamentu. Samorządowcy z Pomorza na listach PO.

Platforma Obywatelska zatwierdziła dziś listy kandydatów na jesienne wybory do parlamentu. We wtorek listy uzgodnił Zarząd Krajowy Partii. Do dziś nazwiska kandydatów utrzymywane były...
Polecamy:

Wystawa prac Hanny i Jacka Żuławskich ściągnęła tłumy [2024]

Tłumy odwiedzających na wernisażu w Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy. Galeria gości u siebie wyjątkową sztukę wyjątkowych twórców - Hanny i Jacka Żuławskich. Wystawiane obiekty...